ВАЖНО!

ДО ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ „ХОТЕЛИЕРСТВО“ В ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) e разработена и внедрена от Министерството на туризма, като поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване. Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран – Меню „Регистри“, подменю „ЕСТИ“).

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Видео инструкции за пъроначално запознаване със системата и нейните специфични изисквания.