ДО
ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ „ХОТЕЛИЕРСТВО“
В ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обучение на лицата за работа с ЕСТИ:    виж ПИСМО